ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ECO-TRAP RB

Κωδικός e-agros:

PAG-ECOTRAP

1,00 € 0,88 €
Διαθεσιμότητα:  

Δακοπαγίδα  που περιέχει την δραστική ουσία deltamethrin  για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς.
Ο τρόπος δράσης του ECO-TRAP βασίζεται στην τεχνική  « προσέλκυσης και θανάτωσης ». Το ελκυστικό τροφής, διττανθρακικό
αµµωνιακό άλας,   ελκύει και τα δύο φύλα ενώ   το ελκυστικό φύλου, φεροµόνη, ελκύει µόνο τα αρσενικά του δάκου. 
Τα έντοµα θανατώνονται κατά την επαφή µε την επιφάνεια της παγίδας

Τρόπος εφαρµογής:
Ανάρτηση της ECO-TRAP στο µέσο περίπου της κόµης του δένδρου σε σκιερό µέρος, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε φύλλα ή κλαδιά. Στον
φάκελο της ECO-TRAP µε το διττανθρακικό αµµώνιο προσαρτάται και ένας εξατµιστήρας (κάψουλα)  που περιέχει τη φεροµόνη φύλου του
δάκου. Πριν από την ανάρτηση της ECO-TRAP ανοίγoνται µε το σύρµα ανάρτησης δύο µικρές οπές (διαµέτρου 1 mm)  στο άνω µέρος του
φακέλου,  κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρµα να διαπερνά και τις δύο όψεις του φακέλου, για να επιτρέπεται η σταδιακή έκλυση της αµµωνίας
στο περιβάλλον. Για την απελευθέρωση της φεροµόνης ανοίγεται µικρή οπή στο κενό µέρος του εξατµιστήρα.

Σε οµοιόµορφους ελαιώνες µε δένδρα µετρίου µεγέθους και κανονική φύτευση τοποθετείται µία παγίδα ECO-TRAP  ανά δύο δένδρα.  Σε ελαιώνες µε πολύ µεγάλα δένδρα και αραιή φύτευση  τοποθετείται µία παγίδα ECO-TRAP ανά δένδρο.  Πριν την ξυλοποίηση του πυρήνα  και µε την  αύξηση του  πληθυσµού του εντόµου σύµφωνα µε τις συλλήψεις των ακµαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσµού.  Συµπληρωµατική ανάρτηση µπορεί να γίνει τον Σεπτέµβριο εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω  ιδιαίτερα σηµαντικής αύξησης του δακοπληθυσµού.

Σήμερα, οι παγίδες ECO-TRAP είναι το μοναδικό μέσο δακοπροστασίας που είναι απόλυτα σύμφωνο με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2091/1991, 1488/1997 και 473/2002, χωρίς βέβαια η χρήση της να περιορίζεται μόνο σε βιολογικές καλλιέργειες.

TOP